Leidraad doorheen onze projecten en acties

De leidraad die te vinden is in al onze projecten, beantwoordt aan een aantal principes :

Het kind staat centraal in onze acties
De kinderen zijn geen loutere consumenten van projecten, zij zijn de ware partners in het lange ontwikkelingsproces. De projecten worden als geslaagd beschouwd indien hun  positieve impact op de leefwereld en het welzijn van de kinderen meetbaar is.

De geïntegreerde benadering
KDW opteert voor de strategie van een geïntegreerde benadering. De armoede mag enkel het doel zijn van een structurele benadering indien men alle facetten van de armoede bestrijdt.

De gelijkheid van de seksen
KDW begunstigt de gelijkheid van kansen tussen meisjes en jongens. De ondervinding toont aan dat de vrouwen de drijfveer zijn van duurzame ontwikkeling in de ontwikkelingslanden.

De bevoegdheid van de lokale bevolkingen
KDW versterkt de mogelijkheden en de capaciteiten van de lokale bevolkingen met het doel om tot een zeker niveau van autonomie te komen, dat aan de begunstigden kansen zal bieden om hun economische zelfstandigheid te verzekeren.

Coöperatie
Om onze doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking met al de sociale partners vereist, gebaseerd op wederzijds respect en op de rechten en plichten van alle betrokken partijen: dorpsbevolkingen, lokale verenigingen, regionale en nationale autoriteiten…

Permanente opleiding
KDW is een vereniging waar opleiding een onveranderlijke factor is. Om haar doelstelling te bereiken, wordt een permanente opleiding vereist van haar medewerkers en haar partners. Aanwezig op het terrein sinds vele jaren, verbetert KDW haar werkmethodes door middel van systematische evaluaties van haar programma’s.

Respect en bescherming van onze planeet
Als vereniging die als doelstelling heeft om de kwaliteit van, en de toegang tot onderwijs te verbeteren, besteden we in onze werking vanzelfsprekend ook aandacht aan de thematiek van het milieu.

Bij KDW besteden we specifiek aandacht aan de armsten onder de armen. Met betrekking tot het milieu, bemerken we dat het zij zijn die disproportioneel getroffen worden door de klimaatsverandering. De opwarming van de aarde heeft het risico om de ongelijkheid te vergroten, en hier kunnen we niet blind voor zijn.

Milieu is dan ook een transversaal thema binnen onze werking. Al gedurende meerdere jaren wordt er speciale aandacht besteed aan de thematiek, zowel in de projecten op het terrein als in de interne werking van de organisatie. Sinds 2015 bestaat er ook een duidelijke milieupolitiek binnen KDW.

enfants

Advertentie