Onze visie

Kinderen: hefboom tot menselijke ontwikkeling

qui-sommes-nous-2

Investeren in kinderen

Kinderen Derde Wereld pleit en handelt voor het welzijn van kinderen en het respect voor hun rechten, om verschillende redenen:

  • Om ethische redenen: Het is onduldbaar dat elke dag meer dan 30.000 kinderen sterven aan ziekten en ontbering, terwijl de wereld over de kennis beschikt om deze hoge kindersterfte te voorkomen en voldoende rijk is om elk kind in menswaardige omstandigheden te laten opgroeien. Investeren in kinderen heeft in deze context te maken met respect voor de menselijke waardigheid van kinderen.
  • Om juridische redenen: Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind van 1989 stelt dat elk kind recht heeft op overleving, ontwikkeling, bescherming en participatie, elk kind, zonder uitzondering.Elk land heeft zich met deze conventie akkoord verklaard met uitzondering van twee landen. Al deze landen hebben zich dus juridisch verbonden debepalingen van het Kinderrechtenverdrag te concretiseren.
  • Om politiek-democratische redenen: Kinderen vormen vooral in het Zuiden een zeer groot deel van de bevolking. Democratisch bestuur houdt rekening met de noden en rechten van zijn bevolking. Toch blijft de inspraak van kinderen vaak zeer beperkt, en vaak zelfs onbestaand. Kinderen stimuleren om te participeren vormt een democratische waarborg voor de toekomst. Dergelijke initiatieven confronteren kinderen met democratishe besluitingsvormen, waardoor een goeie basis gelegd wordt voor een democratische samenleving in de toekomst.
  • Ook om sociaal-economische redenen: Men bestrijdt armoede het best door de economie, hoe klein en lokaal ook,  aan te zwengelen. Veel economische studies wijzen uit dat ondernemerschap, ook zeer lokaal en klein ondernemerschap, de belangrijkste economische groeimotor is. Al te veel stellen we vast dat deze derde wereld – kinderen wel een redelijke basis onderwijs achter de rug hebben, en kunnen lezen, schrijven, rekenen en tellen maar geen werk vinden. De kernuitdaging is de brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wij handelen bijgevolg in de overtuiging dat men de kinderen uit het Zuiden geen “aalmoezen” moet geven maar “kansen”.

En nochtans blijven de middelen die in het welzijn van kinderen en het respect voor hun rechten geïnvesteerd worden, in zeer veel gevallen beschamend beperkt, ondanks alle ethische, juridische, politiek-democratische en sociaal-economisdche argumenten.

7

De strijd tegen de armoede begint met de kinderen

De kinderen zijn de grootste slachtoffers van de armoede in de wereld. Meer dan een half miljard kinderen – ongeveer 40 % van alle kinderen van de landen van het Zuiden – moeten met minder dan 1 euro per dag overleven. Armoede brengt onherstelbare schade toe aan het lichaam en de geest van de kinderen. Armoede leidt tot de ongeschiktheid om naar school te gaan, alsook tot een achterstand in het onderwijs en in de vorming. Armoede is de reden waarom kinderen niet gevaccineerd zijn of verzorgd worden in geval van ziekte. Kinderen die aan armoede lijden hebben slechts een heel kleine kans om sterke en productieve volwassenen voor hun maatschappij te worden. Daarbij komt nog dat, 驮s ze volwassen zijn, zij deze armoede zullen nalaten aan de volgende generaties.

Ondervoede kinderen zullen later, in hun hoedanigheid van ondervoede moeders, het leven schenken aan baby’s met een te licht gewicht. Ouders die weinig onderwijs hebben genoten, sturen hun kinderen moeilijk naar school.

Investeren in het welzijn van kinderen en het respecteren van hun rechten kan de vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid doorbreken en is in elk geval een pertinente manier om de armoede te bestrijden in de wereld. Voor KDW is het een essentiele voorwaarde voor een efficiente ontwikkelingspolitiek of actie.

Omdat een andere wereld mogelijk is en moet

Er werden krachtige beloftes gedaan om kinderen te bevrijden uit de armoede tijdens de Milleniumtop van de VN in 2000 en de Speciale Zitting van de Verenigde Naties over kinderen in mei 2002. Zes van de acht Milleniumdoelstellingen van de VN hebben een direct verband met kinderen en kinderrechten.

Kinderen zijn geen uitgaven, maar investeringen

Geen enkel land kent een duurzame ontwikkeling indien het geconfronteerd wordt met hoge cijfers aangaande analfabetisme, ondervoeding en kindersterfte. Daarentegen kennen landen die resoluut geopteerd hebben voor de kinderen een economische vooruitgang. De VN heeft berekend dat het de wereld elk jaar iets meer dan 50 miljard euroextra zou kosten om de armoede bij kinderen weg te werken en hen alle basisvoorzieningen te verzekeren. Een peulschil in een wereldeconomie die elk jaar goed is voor 30 triljoen euro.

Een maatschappij heeft behoefte aan gezonde en goed opgeleide mensen. Vooruitgang op het domein van de gezondheid is niet alleen een fundamenteel recht van iedereen, maar eveneens de noodzakelijke voorwaarde voor economische vooruitgang en de reductie van de armoede.

Een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat een goede gezondheid van kinderen in het Zuiden op korte termijn een economische winst genereert van 360 miljard euro per jaar! Goed gevoede en verzorgde kinderen die toegang hebben tot basisgezondheidszorgen en onderwijs renderen beter in de latere stadia van hun groei naar volwassenheid. Ze worden gezonde en productieve ouders die actief mee kunnen werken aan de heropbouw van hun land. Een kosten-baten-analyse door de Wereldbank heeft uitgewezen dat een kindgericht beleid een relatie geeft van 7 op 11! Het is moeilijk om zich een betere rendabiliteit in te denken.

Kinderen zijn trouwens geen passieve ontvangers van hulp, maar belangrijke actoren in het ontwikkelingsproces. Volwassenen erkennen niet altijd de problemen waarmee kinderen en jongeren worden geconfronteerd. Deze laatsten moeten gestimuleerd worden om hun noden en hun rechten te verwoorden. Dikwijls is de jeugd zelfs een uitstekende actor om gedragingen binnen hun gemeenschap te doen evolueren en te veranderen.

25-oeuvre-elsee

KDW, de Milleniumdoelstellingen en de Rechten van het Kind

Staatshoofden en regeringsleiders van 189 landen, waaronder Belgie, hebben in september 2000 de plechtige verklaring voor het nieuwe millenium ondertekend. Het belang van deze consensus over de doelstellingen van het nieuwe millenium bevindt zich in het feit dat een globaal plan overeengekomen werd dat alle vorige akkoorden herorganiseert, dat begrijpbare resultaten gedefinieerd werden dankzij dewelke een opvolging en een controle mogelijk geworden zijn, en dat een streefdatum bepaald werd voor het behalen van de finale resultaten 2015 in de meeste gevallen. De Agenda 2030 met haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) volgen de trend en beogen het bestrijden van de extreme armoede.

In de Belgische politiek voor ontwikkelingssamenwerking is er een verhoogde aandacht voor de kinderen en de kinderrechten. De prioritaire sectoren, de transversale prioritaire thema’s en de SDG’s als rode draad en toetssteen voor de actuele Belgische ontwikkelingspolitiek, vormen een politiek kader waarin alle duurzame ontwikkelingsacties van KDW kunnen kaderen.

De strijd voor het respect van de rechten van het kind beperkt zich niet tot een strijd van woorden. Integendeel, de partners, begunstigden en medewerkers van KDW engageren zich en werken samen om dagelijks het respect voor de rechten van het kind in de praktijk om te zetten, overal waar KDW aanwezig is.

Advertenties